Monday, June 7, 2010

More kimono for sale.

Dark green fukuro obi:

Green/red michiyuki:2 piece yukata obi:Kurotomesode with pine:


No comments: